سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۲/۰۳/۰۷
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
عنوان: مأخذشناسی توصيفی مناديان تحول
مولف: دبيرخانه شوراي عالي حوزه علميه خراسان

ماخذشناسی توصيفی مناديان تحول

کتاب «ماخذشناسی توصيفی مناديان تحول»

حضرات آيات

سيد محمدهادی ميلانی

شيخ مجتبی قزوينی

شيخ هاشم قزوينی