سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۱/۱۱/۱۶
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
عنوان: تحول حوزه در تراز انقلاب

اینفوگرافی/تحول حوزه در تراز انقلاب