سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۱/۱۱/۱۶
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
عنوان: مجله طلیعه/شماره اول
مولف: دبیرخانه شورای عالی

اولین شماره فصلنامه طلیعه ۱۴۱۷ منتشر شد

اولین شماره فصلنامه طلیعه ۱۴۱۷ در زمستان ۱۳۹۷ با موضوع «حوزه و آینده» منتشر شد