سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۱/۱۱/۱۶
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
عنوان: مجله طلیعه/شماره سوم
مولف: دبیرخانه شورای عالی

سومین شماره فصلنامه طلیعه ۱۴۱۷ با موضوع «پیشران‌های تحول در حوزه» منتشر شد

سومین شماره فصلنامه طلیعه ۱۴۱۷ با موضوع «پیشران‌های تحول در حوزه» منتشر شد