سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۲/۰۳/۰۷
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
عنوان: ساحت‌های آینده سیاستگذاری در حوزه‌های علمیه

اینفوگرافی/ساحت‌های آینده سیاستگذاری در حوزه‌های علمیه