سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۱/۱۱/۱۶
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
عنوان: مأخذشناسی توصيفی حوزه و روحانيت/جلد دوم
مولف: دبيرخانه شورای عالی حوزه علميه خراسان

مأخذشناسی حوزه و روحانيت

جلد دوم: پايان‌نامه‌ها

مأخذشناسی حوزه و روحانيت