سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۱/۰۵/۲۸
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
با تصویب شورای عالی حوزه علمیه خراسان:

سازمان‌نمای کلی مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان ابلاغ شد

با تصویب شورای عالی حوزه علمیه خراسان، سازمان‌نمای کلی مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار دبیرخانه شورای عالی، در جلسه صد و چهل و نهم شورای عالی حوزه علمیه خراسان، سازمان نمای کلی مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان به تصویب رسید و برای اجرا به مدیر حوزه علمیه خراسان ابلاغ شد.