سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۲/۰۱/۰۸
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
عنوان مشاهده
آیین‌نامه کرسی‌های نظریه‌پردازی حوزه علمیه خراسان مشاهده دانلود فایل
آیین‌نامه نشریات داخلی مدارس حوزه علمیه خراسان مشاهده دانلود فایل
آیین‌نامه تلبس حوزه علمیه خراسان مشاهده دانلود فایل
آیین‌نامه اخلاقی انضباطی حوزه علمیه خراسان مشاهده دانلود فایل
آیین‌نامه پذیرش و ساماندهی تدریس اساتید حوزه علمیه خراسان مشاهده دانلود فایل
آیین‌نامه اجرایی ستاد پاسخگویی به مراجعات معیشتی طلاب حوزه علمیه خراسان مشاهده دانلود فایل
آیین‌نامه جذب و پذیرش داوطلبان تحصیل در مقطع عمومی حوزه علمیه خراسان مشاهده دانلود فایل
آيین‌نامه برنامه مقطع عمومي حوزه علميه خراسان مشاهده دانلود فایل
آیین‌نامه پذیرش و ساماندهی تدریس اساتید حوزه علميه خراسان مشاهده دانلود فایل
آيين‌نامه و شرح وظايف كميسيون‌های شورای عالی حوزه علميه خراسان مشاهده دانلود فایل