سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۲/۰۳/۰۷
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع

مطابق با اساسنامه شورای عالی حوزه علمیه خراسان، وظايف و اختيارات شورا از اين قرار است :

۱ـ تهيه و تدوين سند راهبردي حوزه علميه خراسان؛

۲ـ سیاست‌گذاری جهت جذب افراد شایسته برای تحصیل در حوزه و چگونگی پذیرش آن‌ها؛

۳ـ سیاست‌گذاری برای ارتقاي سطح معنويات، اخلاق و تهذيب نفس؛

۴ـ سیاست‌گذاری و تصویب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتِ کاربردی و علمی؛

۵ـ سیاست‌گذاری برای استفادۀ درست از طلاب و فضلا حین تحصیل و بعد از فراغت؛

۶ـ سیاست‌گذاری به‌منظور جلوگيري از نفوذ اجانب و حفاظت حوزويان از وابستگي به جريانات منحرف؛

۷ـ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب جهت ارتقای سطح پژوهش و گسترش آن در حوزه و حمایت از آثار پژوهشی؛

۸ـ سیاست‌گذاری درجهتِ تأمین شهریۀ طلاب و اتخاذ تصمیم لازم دربارۀ ساماندهی نظام پرداخت‌ها در حوزه؛

۹ـ سیاست‌گذاری نسبت ‌به تأمین هزینه‌های موردنیازِ مدارس حوزۀ علمیه خراسان؛

۱۰ـ سیاست‌گذاری جهت جذب وقف و احیای موقوفات حوزه؛

۱۱ـ سیاست‌گذاری جهت برقراري ارتباط با سایر مراكز علمي و فرهنگيِ داخل و خارج كشور؛

۱۲ـ سياست‌گذاري درجهتِ تأسیس، بازسازي، نوسازي و گسترش اماكن حوزوي با كاربري‌هاي مختلفِ موردنياز آموزشی، پژوهشی، فرهنگي، تربيتي، مسكوني، اداري و...؛

۱۳ـ سياست‌گذاري درجهتِ تبیین جایگاه حوزه در افکار عمومی و مراکز علمی و فرهنگی؛

۱۴ـ برنامه‌ریزی جهت ارائۀ خدمات رفاهي ـ معيشتيِ شایسته به حوزويان؛

۱۵ـ برنامه‌ريزي جهت ايجاد هماهنگي و پشتيباني مراكز آموزشيِ وابسته به حوزه؛

۱۶ـ برنامه‌ريزي جهت گسترش و ایجاد رشته‌هاي تخصصي موردنیاز؛

۱۷ـ برنامه‌ریزی در جهتِ گسترش مشاركت‌هاي حمايتي و مالي مردم، نهادها و دستگاه‌هاي دولتي براي گسترش فعاليت‌هاي حوزوي در بخش‌هاي مختلف؛

۱۸ـ برنامه‌ریزی جهت تأمين مسكن طلاب؛

۱۹ـ تهیه و تصویب برنامه‌های مناسب و راهکارهای اجرایی آن در راستای تحقق اهداف؛

۲۰ـ اتخاذ موضع مناسب در خصوصِ حوادث مرتبط با حوزۀ علمیه و در شأن حوزه با رأی دوسوم اعضا؛

۲۱ـ تصویب رشته‌های تخصصی و برنامه‌های آموزشیِ پیشنهادشده ازسوی مراکز تخصصی؛

۲۲ـ تهیه و تصویب آیين‌نامه‌های آموزشی، فرهنگی، انضباطی، مالی و...؛

۲۳ـ تهیه و تصويب طرح‌هاي مناسب جهت تأسيس و گسترش منابع ماليِ مستقل براي حوزه؛

۲۴ـ تصويب اساسنامۀ مراكز آموزشي، پژوهشي، تبليغي، پرورشي، خدماتي و ديگر مؤسسات وابسته به حوزه؛

 ۲۵ـ تصویب تأسیس یا انحلال مراكز وابسته به حوزه؛

 ۲۶ـ تصویب ساختار تشكيلاتي، سازماني و اداري شورا، دبیرخانه و مرکز، متناسب با مأموريت‌ها، نيازها و اولويت‌هاي اجرايي؛

 ۲۷ـ تصویب پیشنهاد دبیر در خصوصِ تعداد کمیسیون‌ها و اعضای آن‌ها؛

 ۲۸ـ حسابرسي مالي در تمام امور حوزه؛

 ۲۹ـ بازرسي در تمام امور حوزه و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های مصوب و آیین‌نامه‌های مربوط و ارزیابی نتایج آن‌ها؛

 ۳۰ـ پاسداري از استقلال حوزه علميه خراسان در جميع جهات بر اساس رهنمودهاي حضرت امامر‌حمت‌الله‌عليه و مقام معظم رهبري‌حفظه‌الله؛

 ۳۱ـ تفسير مفاد اساسنامه و مصوبات شوراي عالي در صورت بروز اختلاف.